PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik EU har skærpet kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger.
Reglerne trådte i kraft den 25. maj 2018.


De nye regler findes først og fremmest i en forordning vedtaget i april 2016, og som officielt hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen).

Her kan du blandt andet se, hvilke personoplysninger jeg indsamler, og hvordan jeg bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge.

1) Oplysninger, jeg har om dig

Jeg indsamler både almindelige og følsomme oplysninger. Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at
kunne udføre den bestilte tolkeopgave.


- Hvis det er dig, der bestiller opgaven, evt. gennem en af mine underleverandører eller samarbejdspartnere, beder
 jeg fx om oplysninger om:

- Dit navn og tegnnavn og evt. ønsket sprogkode, din e-mailadresse og dit mobilnummer (hvis jeg ikke kender det i    forvejen) og hvis nødvendigt enten fødselsdato eller cpr-nummer, afhængigt af hvad betaleren kræver af
oplysninger til fakturering

- Dato, tidspunkt og adresse for tolkeopgaven - Navne og eventuelt tegnnavne på andre deltagere      

- Hvad det er for en begivenhed, du ønsker tolk til (foredrag, arbejdspladsmøde, familiefest, forældremøde,                  undersøgelse på sygehus, mm.), og i den forbindelse evt. navne og kontaktoplysninger til tolkestedet, så jeg                med dit samtykke kan ringe for ekstra forberedelsesmateriale og information

- Kopi af eventuelle bevillinger, der skal anvendes i forbindelse med fakturering af tolkningen, fx                                 jobcenterbevilling.


Andre oplysninger, som du selv mener, jeg kan have gavn af at vide, fx særlige faggloser, mødedagsorden,                   særlige fysiske hensyn til fx tolkens placering og påklædning, mv. 


Hvis det er en offentlig myndighed, fx jobcentret, en offentlig institution eller instans, fx politiet eller en skole,           daginstitution eller et sygehus, der bestiller opgaven, beder jeg dem oplyse:   

- Tegnsprogsbrugers navn og hvis nødvendigt enten fødselsdato eller cpr-nummer, afhængigt af hvad bestilleren            kræver af oplysninger til fakturering

- Dato, tidspunkt og adresse (inkl. afdeling eller lokalenummer) for tolkeopgaven 
- Hvad opgaven drejer sig om, og andre relevante informationer, fx dagsorden, påkrævet særlig beklædning eller            lignende, navne og jobfunktioner på andre deltagere.


2) Retten til at få rettet oplysninger

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


3) Retten til at få slettet oplysninger

Du kan til enhver tid få slettet de fleste af dine oplysninger fra mine systemer, men du skal være opmærksom på, at det vil gøre en tolkning mere besværlig, og at jeg ifølge loven skal opbevare underskriftsskemaer i mindst fem år. Dette skal jeg for at kunne bevise over for SKAT, at jeg har tolket en opgave på et bestemt tidspunkt, som fremgår af min bogføring, at jeg har kørt det antal km, som jeg har indberettet til SKAT, og over for den betalende myndighed opbevarer jeg underskriftsskemaerne for at kunne bevise, at jeg rent faktisk har tolket for en borger, der har ret til tolk. Alle tolke og tolkefirmaer skal kunne dokumentere dette.

Underskriftsskemaet er det, du underskriver i forbindelse med en tolkning. Afhængigt af, hvem der skal betale for       opgaven, vil der kunne fremgå følgende oplysninger:

- Tolkebrugers navn, evt. cpr-nummer og/eller tlf.-nummer

- Stedet, hvor tolkningen finder sted, fx en arbejdsplads, fagforening, jobcenter, hospital, skole/uddannelse,                    boligforening, politistation, privat hjem - Postnr. og by eller adressen for tolkeopgaven Evt. navn og adresse                eller mail på den betalende myndighed, fx din hjemkommune, DNTM, et hospital

- Evt. EAN-nummer på den betalende myndighed

- Evt. et emne for tolkningen, fx ”personalemøde”, ”forældremøde”, ”operation”, ”kursus”

- Evt. navn på tolk nr. to, hvis der er flere tolke tilstede, fremmedsprogs- eller taktiltolkning

- Dato og klokkeslæt for tolkningen

- Derudover kræver de fleste betalende myndigheder at få oplyst et cpr-nummer på borgeren

- Visse myndigheder kræver også, at en person fra arbejdsgiveren skriver under på underskriftsskemaet.

Hvis jeg ikke selv kan dække en opgave, videregiver jeg med dit samtykke dine oplysninger til en                                samarbejdspartner eller en underleverandør med henblik på, at de kan undersøge, om de kan dække opgaven.


Jeg videregiver eller overlader endvidere dine oplysninger og oplysninger om en tolkeopgave til SKAT og andre          offentlige myndigheder, såfremt jeg i henhold til lovgivningen er forpligtet til det. I forbindelse med min                      fakturering for en opgave vil jeg endvidere skulle videregive en række oplysninger om den udførte tolkeopgave til      den betalende myndighed.

Som udgangspunkt overfører jeg ikke dine data til lande uden for EU/EØS.

Jeg benytter mig dog af G Suite (Google) til mail og dokumenthåndtering. Såfremt jeg behandler dine data via            mail eller i dokumenter gemt i G Suite, vil der kunne ske en overførelse af dine personoplysninger til lande uden        for EU/EØS. Oplysningerne overføres til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California          94043, som opbevarer data i USA (South Carolina, Iowa, Georgia, Alabama, Carolina, Chile, Oklahoma,                      Tennessee, og Oregon), Asien (Taiwan og Singapore) og Europa (Irland, Holland, Finland og Belgien). Oversigt          kan ses her: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Overførslen sker med                    grundlag i Privacy Shield-ordningen, som Google har tilsluttet sig. Du kan se mere her:                                                https://cloud.google.com/security/compliance/gdpr/.

4) Dataansvarlig og databehandler:

Eksamineret tegnsprogstolk og ejer af "Pernille Hostrup Tegnsprogstolk", Pernille Hostrup, Birkevej 11, 8660            Skanderborg, Tlf. 60 19 08 65, er både dataansvarlig og databehandler.

5) Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til, dvs.        så længe du kan forventes at få brug for tolk igen, og så længe jeg er forpligtet til det i forhold til lovgivningen og      i forhold til de myndigheder, jeg skal kunne dokumentere over for, at tolkningen har fundet sted. Herefter bliver de      slettet.

6) Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine person-          oplysninger på. Du finder   

Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7) Markedsføring

Jeg bruger ikke dine oplysninger i forbindelse med markedsføring.

8) Kilder

Jeg indsamler oplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig, hvad du fortæller mig i forbindelse med forberedelse til en tolkesituation

Myndigheder og andre der bestiller mig til en tolkeopgave for dig

Samarbejdspartnere og underleverandører

Selve tolkesituationen, fx fagord og udtryk, som bruges i tolkningen

9) Brud på sikkerheden

Brud på datasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet indenfor 72 timer.

CVR-nr. 40 48 98 43